top of page

עירובין

 

 

חיבה יתרה חיבב הבורא את עמו ישראל ובגין כך הוא נתן להם את התורה ובתורה זו נצטוינו על השבת

זו השבת הינה מתנה טובה שקיבלנו מאת ה' , שבת זהו היום שכל הבריאה מתאפסת, זה יום של משפחה ובית זה יום של מנוחת הגוף על מנת לאפשר לנפש לחגוג.

בין היתר מצווה זו מורה לנו על איסור טלטול מרשות לרשות , מחצר פרטית לרשות הרבים ומכיוון שיש מקומות שאינם מוגדרים חד משמעית רשות הרבים אל רשות היחיד אנו מתקינים את הערוב אשר הופך את כל הנמצא בתוכו לרשות אחת ובכך מתאפשר לנו לטלטל במקומות שאינם עונים על ההגדרה הברורה של רשות הרבים.

יש בו בעירוב גם פן רעיוני והוא אחדות.

כל הבתים, כל החצרות וכל המבואות כולם נעשים מקשה אחת הם ויושביהם.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page