top of page

מכרזי המועצה

מפקח כשרות זמני.png

הודעה על שינוי תנאי  מכרז מס' 01/2023 של המועצה הדתית כרמיאל

להלן השינויים שבוצעו במכרז, יש לשלוח את מסמכי המכרז המתוקנים. 
1. שנת ייצור הרכבים -  שנת הייצור של הרכב צריכה להיות 2013 ולא 2020. זאת לאור תקנות משרד הבריאות. 

2. סעיף העברת נפטרים מאבו כביר נמחק. 

3. סעיף 9' תשלום אחרי שעות הפעילות נמחק. 

4. לאור השינויים המועד האחרון להגשת הצעות יידחה לתאריך  26.3.23

מכרז מספר 01/2023 
המועצה הדתית כרמיאל מזמינה בזה הצעות מחיר 
לשירותי הסעת נפטרים בכרמיאל.
•    על המציע לעמוד בדרישות הסף המפורטות במכרז.

•    את מסמכי המכרז המתוקנים ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית בימים א-ה בין השעות 08:30-13:00 
•    המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי ההתקשרות ותנאיו.
•    תקופת ההתקשרות למשך 12 חודשים עם אופציה למועצה להארכת התקופה.
הצעות בכתב בצירוף אישורים ורישיונות מתאימים יש להגיש במשרדי המועצה הדתית עד ליום 
26.03.23 בשעה 12:00
לבירורים ופרטים נוספים: משרדי המועצה הדתית 04-9985630

או במייל: Ofira14@gmail.com 
ניתן להוריד את המסמכים מאתר המועצה הדתית בכתובת:
www.mdkarmiel.org

המועצה הדתית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page