top of page

פסח - מכירת חמץ

שטר הרשאה כללית למכירת חמץ

אנחנו הח"מ נותנים בזה כח ורשות לרב העיר כרמיאל הרה"ג הרב אברהם צבי מרגלית שליט"א או לאחד מבאי כוחו, לעשות עם כל מיני חמץ ותערובות חמץ המפורטים ברשימות המצורפות, הן שלנו והן של אלו שייפו את כוחינו למכור את חמצם, כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, מתנה, הפקר וביטול כרצונו וכראות עיניו.

דברי החמץ כוללים: גרעינים וקמחים מחמשת מיני דגן בכל צורה שהיא, אטריות, פתיתים, חטיפים, לחמים, פירורי לחם, צנימים, בסקויט, מיני עוגות ומאפה, ממתקים, ממרחים, שימורים, תבלינים, תמרוקים, תרופות, ויטמינים, חומרי ניקוי, שכר, יינות, משקאות חריפים, מניות וכל המצרכים שיש בהם חשש חמץ, הקנויים לנו והנמצאים באחריותנו, הידועים לנו ושאינם ידועים.

כמו כן הננו מיפים את כוח של הרב הנ"ל להשכיר את הכלים והמדפים שמונח בהם ועליהם מכל הנ"ל והקרקע שמתחתיהם, וכן את המקומות המפורטים ברשימות הנ"ל, וכן את כל המקומות שמונחים עליהם מצרכי חמץ שונים.

והננו ממנים את הרב הנ"ל כשליח ומורשה לבצע את הפעולות הנ"ל, בימים י"ב י"ג וי"ד ניסן  לעשות את כולן או חלק מהן, על ידי עצמו, או על ידי אחרים, ובאיזה תנאים או אופנים שירצה, הן מדין שליחות והן מדין זכיה, וכן לעשות את כל סוגי הקנינים עם הקונה, כל מה שדרוש לצורך ביצוע המכירה כדת וכדין, כאדם העושה בתוך שלו, ופיו יהא כפינו וידו כידינו והודאתו כהודאתינו, ולא נוכל לטעון נגדו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. הכסף שיקבל בתורת דמי קדימה יהא שייך לו. ואנו מתחייבים למסור לקונה את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בזמן שנדרש לכך, וכן לאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות הנ"ל. תוקף שטר הרשאה זה יהא כתוקף שטרי הרשאות העשויים כפי תיקון חז"ל וכתוקף יפוי כח בלתי חוזר, לפי חוקי המדינה, כל זה נעשה באופן היותר מועיל, דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעות, והכל שריר וקיים.

 

ועל כך באנו על החתום

Tiny Dots
חנוכה
טו' בשבט
פורים
שבועות

שטר ההרשאה

שימו לב: המועד האחרון למכירת החמץ הוא עד לתאריך יג' בניסן (21/04/2024) בשעה 18:00 בערב (לפי שעון ישראל)*את החמץ המכור יש לשים במקומות מסומנים וסגורים עד לאחר הפסח.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page