פסח - מכירת חמץ

שטר הרשאה למכירת חמץ – תש"פ

 

אנחנו הח"מ ובניירות התפורות ודבוקות בזה בחתימת ידינו או במסירת הקולמוס או ע"י שולחינו נותנים כח הרשאה לרבני העיר, הרב אליהו מלכא והרב אברהם צבי מרגלית או לשלוחי הרבנות הראשית לישראל ככל שיהיו, למכור את כל מיני החמץ שלנו המפורטים בשטר מכירת החמץ הדבוק בזה, הנמצא איתנו בערב פסח דהאי שתא בביתנו, בגבולינו, ברשותינו, ובמקומות אחרים וגם החמץ שיבוא לרשותינו עד כלות חג הפסח, וגם החמץ שיחמץ לנו עד כלות חג הפסח בכל המקומות הנ"ל, בזה אנו נותנים להנ"ל כח הרשאה למכור או להשכיר הבתים והחצרות והחנויות והמרתפים והעליות והאוצרות ועל פי כל התנאים והדברים האמורים בשטר המכירה הכללי שיעשו הרבנים הנ"ל עם הקונה בכל האופנים שיהיו בלא שום טו"ת ודו"ד בעולם, והננו סומכים על השומא של הרבנים הנ"ל המורשים שלנו וב"כ בכל דבר אפילו אם יפחיתו הרבה מהמחיר השווה וגם הרשות בידם לזקוף המחיר במלוה על הקונה, וישאר הכל במשכנתא על אחריות הקונה עד שישלם כל המחיר המגיע ממנו (ועבור מיני החמץ ודברים חמוצים ושקים וכלים חמוצים ושכירת מקומות והכלים שמונח בהם מכל אלה, הרשות בידי המורשים שלנו, הרבנים הנ"ל, לקבל מחירם מהקונה או בשטר של איש אחר בכל האופנים שיהיה, וגם בלא אחריות מהקונה על דמי המחיר).
ואנחנו המרשים מחויבים לקיים כל דברי התנאים והדברים הנאמרים בשטר המכירה שיעשו המורשים שלנו, הרבנים הנ"ל, עם הקונה בכל האופנים בלא שום טו"ת ודו"ד בעולם, והמחיר בכל האמור כאשר יבוא לידי גוביינא הרי הוא לנו המרשים הח"מ ובניירות התפורות בזה, כל אחד ואחד כפי המגיע לו, אך העירבון שייתן הקונה על דמי המקח והשכירות יהיה בידי הרבנים הנ"ל המורשים שלנו בכל הנ"ל כידינו ועשייתם כעשייתנו ולא נוכל לומר להם לתקני שדרתיך ולא לעוותי, כ"ז נעשה בקאג"ס ובאופן היותר מועיל ע"פ דת תוה"ק וחוקי המדינה.

ולראייה באנו על החתום מכ"ז אדר ועד אור לכ"ב ניסן דהאי שתא תש"פ

שטר ההרשאה

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל