top of page

 

 

הרבנות הראשית כרמיאל מעמידה לרשות בעל העסק שני רמות כשרות, כך יכול בעל העסק לפנות לקהל לקוחות גדול יותר:
כשרות רגילה - כשרות בסיסית. 
הנהלים לכל רמת כשרות יימסרו ע"י האחראי במחלקת הכשרות.

השלבים לקבלת תעודת כשרות מהרבנות

פתיחת תיק - על בעל העסק לפתוח תיק כשרות במועצה הדתית, תיק זה יכלול מידע רלוונטי שאותו יספק בעל העסק כגון סוג העסק, שעות פעילותו, המוצרים שבהם הוא מבקש לעשות שימוש.

דרישות הכשרות הינם בהתאם להנחיות הרבנות הראשית.

בעת פתיחת התיק יש לשלם אגרה בסך 176 ₪ באופן חד פעמי, אשר במידה ובית העסק  יקבל תעודת כשרות יקוזז האגרה הנ"ל בעת תשלום האגרה עבור התעודה.

רשימת המסמכים שיש לצרף לתיק:

  • צילום תעודת זהות + ספח של בעל העסק.

  • תעודת התאגדות – לחברה.

  • רישיון עסק.

  • עוסק מורשה.

  • צילום חוזה שכירות.

תשלום האגרה - עפ"י חוק שירותי הדת היהודיים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות, על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית שאותה הוא נדרש לשלם. את האגרה אפשר לשלם במשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות. 

סיור - לאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע"י מחלקת הכשרות.

השגחה - לצורך קבלת תעודת ההכשר על בית העסק להעסיק משגיח כשרות, בכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח שאותו יעסיק בבית העסק.

סיום- קבלת תעודת ההכשר

 

על פי החוק (חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג 1983), מועצת הרבנות הראשית לישראל היא הגוף היחיד המוסמך לתת תעודת כשרות לבתי עסק שונים ברחבי הארץ וכן למוצרי יבוא. במסגרת זו פועל אגף הכשרות הארצי כגוף מקצועי המפקח על תחומי הכשרות.
מכח החוק הנ"ל מואצלת הסמכות לרבנויות המקומיות, למחלקות הכשרות במועצות הדתיות ברחבי הערים ולרבנים המקומיים להעניק תעודת כשרות בתחומם, כולל פיקוח והשגחה על מפעלים ובתי עסק העומדים בכללי הכשרות הארצית.
מחלקת הכשרות מאגדת בתוכה מחלקות ויחידות פעולה העוסקות בתחומי הכשרות השונים, כגון בתי מטבחיים, מפעלי תעשייה וחרושת, יקבים, מחלבות, מלונות, בתי מלון, אולמות, שרותי הסעדה, מוסדות חינוך וכפרי נוער.
על פי החוק הנ"ל, בית עסק המציג עצמו בכל צורה שהיא ככשר ללא תעודת כשרות מהרבנות, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page